Οδηγίες

 

Αυτό το έγγραφο υποστηρίζει την οπτική ταυτότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος mentorNET. Συγκεκριμένα, αυτό το εγχειρίδιο καθορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση του λογότυπου σε όλα τα προϊόντα επικοινωνίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του αναμενόμενου οπτικού αντίκτυπου, οι κανόνες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να τηρούνται κάθε φορά που οι συνεργάτες ή οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν το λογότυπο mentorNET. Ενθαρρύνεται η σωστή χρήση του λογότυπου mentorNET.

Συνημμένο Μέγεθος
Visual identity 3.63 MB