mentorNET έρευνα

mentorNET έρευνα

Η ομάδα του mentorNET πραγματοποίησε έρευνα σε 4 τομείς σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές:

1. τις ικανότητες που απαιτούνται από τους Mentors

2. τα χαρακτηριστικά ενός καλού MOOC

3. Τα χαρακτηριστικά ενός καλού δικτύου

4. Βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης.

Παρακάτω παρέχεται η σύνοψη και το πλήρες κείμενο στην Αγγλική γλώσσα. Πληροφορίες για την Ερεύνα (Μάθηση)